INLEIDING

Deze Algemene Voorwaarden regelen de verkoop van producten van BOB System AB en de montage van producten die worden gekocht van BOB System AB of van een van onze wederverkopers, ook wel Bobbers genoemd. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien niets anders schriftelijk is overeengekomen tussen verkoper en koper. Onder de titel “Over cookies” informeren wij over het gebruik van cookies op onze website.

 

PRIJZEN

De prijzen op onze website zijn exclusief BTW of andere belastingen en heffingen. Indien kosten worden gewijzigd of toegevoegd na het sluiten van een overeenkomst wordt de prijs beïnvloed door de wijziging of aanpassing. Bijvoorbeeld export- of importkosten, transportkosten, belastingen of iets dergelijks. BOB System heeft het recht om zijn prijzen voortdurend aan te passen. De op onze website gepubliceerde prijzen zijn de actuele correcte prijzen die van toepassing zijn. Eventuele kortingen worden verrekend met deze prijzen. Prijs-afwijkingen in drukwerk zoals ons prijsblad of onze folder zijn van toepassing. Aangeboden prijzen voor een product via e-mail gelden gedurende 30 dagen vanaf het moment van verzending van de offerte indien niets anders is overeengekomen.

 

BESTELLING

U bestelt uw inrichting eenvoudig en veilig op onze website. Plaats de door u gekozen inrichting in het winkelwagentje, voer uw gegevens in om een account aan te maken en klik op bestellen.

U bent meer dan welkom om contact met ons op te nemen en te bestellen via e-mail of door ons te bellen (info@bobsystem.be of 0032 (0)477 52 16 86). U heeft ook de mogelijkheid om onze inrichtingen te bestellen bij één van onze resellers of Bobbers. De eerder genoemde hebben demo-inrichtingen en zijn gecertificeerd om onze systemen te monteren. U vindt ons allemaal onder “Contact” op de website.

 

BETALING

BOB System past facturen toe als betaalmiddel. Om een factuur te kunnen maken moet het bedrijf van de klant naar onze mening kredietwaardig zijn. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum als er iets anders schriftelijk is overeengekomen. Indien een gedeeltelijke levering is overeengekomen kan de betaling niet worden ingehouden tot de definitieve levering. Betalingen worden niet opgeschort als de goederen of de montage niet zoals beschreven of overeengekomen zijn. De goederen dienen in dit geval ongebruikt te worden geretourneerd en BOB System zal vervolgens de factuur crediteren (zie verantwoordelijkheid voor misstanden). Indien de betaling na de vervaldatum van de factuur plaatsvindt, is de rente verschuldigd zoals vermeld op de factuur. De goederen van BOB System zijn eigendom van BOB System totdat de goederen volledig zijn betaald.

 

PRODUCTINFORMATIE

De informatie van onze producten vermeld op onze website, folder, prijslijst, productfiche en resultaat. Schadeclaims of gevolgschade als gevolg van deze informatie worden niet goedgekeurd.


TEKENINGEN EN BESCHRIJVINGEN

Tekeningen, foto’s, technische beschrijvingen en demo’s met betrekking tot het product of de productie ervan, die van de ene partij aan de andere worden overhandigd, blijven in het bezit van de ontvangende partij.  Deze mogen zonder toestemming van de andere partij niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze zijn aangeboden. Evenmin mogen zij zonder toestemming worden gekopieerd, openbaar gemaakt of anderszins ter kennis van derden worden gebracht. Afbeeldingen, teksten of technische beschrijvingen zijn wettelijk en auteursrechtelijk beschermd.

 

LEVERING

BOB System Zweden AB levert binnen 3-5 werkdagen. De goederen worden dag na dag verzonden met Dachser of een andere transportleverancier. BOB System behoudt zich het recht voor om langere levertermijnen toe te staan als de goederen niet meer op voorraad zijn. Indien niet anders is overeengekomen, wordt het product beschouwd als vrij verkocht door BOB Systems magazijn. De goederen gaan over naar de verantwoordelijkheid van de koper wanneer de transporteur of de klant de goederen bij BOB System AB ophaalt. Verzendkosten zijn van toepassing, tenzij anders vermeld voor leveringen.

 

INSTALLATIE

In geval van installatie dient het voertuig schoongemaakt en gereinigd te worden overgedragen aan BOB System of een van onze dealers/Bobbers. Wanneer BOB System, dealer of Bobber het voertuig voor de montage niet heeft gezien, moeten de montagevoorwaarden in overeenstemming zijn met de informatie die bij de offerte is verstrekt. Indien iets de installatie kan beïnvloeden, is het de verantwoordelijkheid van de klant om BOB System, de dealer of Bobber hierover te informeren. Anders kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

 

VEILIGHEID

Voor ons heeft uw veiligheid de hoogste prioriteit. Daarom moet BOB System altijd het meest veilige product leveren. Dit wordt gegarandeerd met crashtesten, duurzaamheidstesten en TüV Nord certifiëring. Ongeacht de zorgvuldige en nauwkeurige testen en certificaten zijn er geen garanties voor wat er tijdens een crash kan gebeuren. De reden hiervoor is dat elk systeem, voertuig en bestuurder uniek is. Als onze monteurs vaststellen, met de ervaring die ze hebben, dat een oplossing niet geschikt is om te monteren, kunnen ze de installatie annuleren en contact opnemen met de klant om een betere en veiligere oplossing te vinden. Hierdoor kunnen de prijzen worden aangepast.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN

BOB System gaat ermee akkoord om, in overeenstemming met wat hieronder staat vermeld, alle mogelijke fouten te verhelpen die het gevolg zijn van gebreken in de constructie, materialen of montage die zich binnen de garantieperiode voordoen. BOB System biedt 5 jaar garantie als het systeem door BOB System of een erkende Bobber wordt gemonteerd. BOB System is niet verantwoordelijk voor fouten in goederen die werden geïnstalleerd door concurrerende organisaties gespecialiseerd in bedrijfswageninrichting. Indien de goederen op een andere wijze zijn gebruikt dan bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien, wordt de termijn voor de aansprakelijkheid in overeenkomstige mate verkort.

De koper moet binnen 14 dagen na de datum waarop hij de fout op het product heeft opgemerkt of had moeten opmerken, de fout schriftelijk melden aan BOB System. In het geval van fouten die de koper bij ontvangst dient te melden, is het aan hem om BOB System onmiddellijk na ontvangst op de hoogte te stellen van de fout.

Indien de koper nalaat BOB System op de hoogte te stellen zoals hier vermeld, verliest de koper het recht om te verhalen. Volgens een professioneel oordeel wordt er afgeweken van de normale norm. De verantwoordelijkheid van BOB System voor fouten geldt ook voor een onjuiste behandeling door BOB System, mits de koper zich niet realiseerde, of redelijkerwijs had moeten realiseren, dat de onjuiste behandeling plaatsvond. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om bij aflevering te controleren of het juiste product voor het doel is ontvangen.

De aansprakelijkheid van BOB System heeft alleen betrekking op fouten die voortkomen uit het juiste gebruik, de opslag en de behandeling. Fouten die worden veroorzaakt door omstandigheden die zich voordoen na de ontvangst, vallen hier niet onder. Bovenal omvat het geen gebreken die worden veroorzaakt door slecht onderhoud of onjuiste montage van de klant, verkeerd uitgevoerde reparaties van de klant, normale slijtage of achteruitgang. De aansprakelijkheid van BOB System is niet van toepassing op fouten die te wijten zijn aan het door de koper geleverde materiaal of de door de klant voorgeschreven oplossing die is toegepast. BOB System is niet verantwoordelijk voor fouten in producten buiten het standaardassortiment van BOB System die BOB System op verzoek van de klant heeft aangeschaft. Klachten over deze producten zijn de verantwoordelijkheid van de afnemer om naar de leverancier toe te rijden. BOB System is verantwoordelijk voor het oplossen van problemen bij de montage van het product. Als er een wijziging wordt aangebracht, is de klant of leverancier verantwoordelijk, maar het is de taak van de klant om dit naar de leverancier over te brengen.

De verantwoordelijkheid van BOB System voor fouten betekent dat BOB System naar keuze onjuiste producten repareert of vervangt. Reparatie en vervanging kan worden uitgevoerd door de koper. Indien de verkoper daarom verzoekt, dient de koper de goederen terug te sturen naar de verkoper, of naar de door de verkoper aangegeven plaats voor uitvoering. Bij het claimen van gebreken aan goederen past BOB System het volgende toe;

De klant retourneert een foutief artikel. Een nieuw artikel wordt verzonden nadat BOB System de retourzending heeft beoordeeld en goedgekeurd. Als de fout niet als klacht wordt geaccepteerd, kan BOB System de kosten hiervan in rekening brengen.

Als de klant het product koopt zonder het in een voertuig te monteren, is de klant verantwoordelijk voor de montage en demontage ervan. Als BOB System of een Bobber producten in voertuigen monteert, is het aan het hen om de fout op te sporen en vervolgens te repareren of te vervangen.

Omgeruilde goederen of onderdelen worden ter beschikking gesteld van de verkoper en worden zijn eigendom. In aanvulling op het bovenstaande is de verkoper niet verantwoordelijk voor fouten. De verkoper is niet verplicht aan de koper een vergoeding te betalen voor productieverlies, winstderving of andere indirecte schade. Deze beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper geldt echter niet als de verkoper zich schuldig maakt aan grove nalatigheid. De aangegeven termijnen voor het herstellen van fouten kunnen door de verkoper verlengd worden indien dat nodig is.

 

RETOURZENDINGEN

Als uw bedrijfswageninrichting niet past of u bent niet tevreden, neem dan eerst contact op met BOB System voordat u iets terugstuurt. Wij willen uw inrichtingen vervangen zodat u tevreden bent. Retourzendingen moeten uiterlijk 10 dagen na levering schriftelijk worden ingediend. Het product mag niet zijn veranderd of verslechterd. Het product moet goed verpakt worden geretourneerd zodat er geen transportschade ontstaat door onvoldoende verpakking. Vracht- en montagekosten worden niet gecrediteerd. De klant is verantwoordelijk voor eventuele verzendkosten in verband met de retourzending.

 

UITZONDERINGEN

De volgende omstandigheden geven aanleiding tot vrijstelling indien zij de uitvoering van het contract belemmeren of onredelijk belasten: arbeidsconflicten en elke andere omstandigheid die de partijen niet kunnen beheersen, zoals natuurrampen, overstromingen, brand, inbraak, oorlog, mobilisatie of onvoorziene militaire oproepen, gelijkwaardige dekking, valutabeperkingen, rellen, houtkap, schaarste van transportmiddelen, algemene schaarste van grondstoffen, beperkingen op de uitvoering van het contract en het falen of de eenmaking van de leveringen van onderaannemers als gevolg van een dergelijke vrijstelling.

Een omstandigheid die zich bij het sluiten van de overeenkomst heeft voorgedaan, vormt slechts een reden voor vrijstelling indien het effect ervan op de uitvoering van de overeenkomst dan niet kon worden voorzien. Het is de verantwoordelijkheid van een partij die een beroep wil doen op de vrijstelling, om de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het ontstaan van de vrijstelling en van de beëindiging ervan. Indien de gronden voor vrijstelling de koper verhinderen, dient hij de verkoper de kosten te vergoeden die hij heeft gemaakt om de goederen te beveiligen en te beschermen.

Indien de uitvoering van de overeenkomst meer dan zes maanden wordt vertraagd op grond van bovengenoemde vrijstelling, kan elke partij, zonder beperking van wat anders geldt op grond van deze bepalingen, de overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

 

GESCHILLEN

Geschillen over de geldigheid, de interpretatie of de toepassing van deze overeenkomst, alsmede andere geschillen die voortvloeien uit juridische zaken die hieraan te wijten zijn, zullen uiteindelijk worden beslecht door de Zweedse rechtbank of het Zweedse arbitragepanel. Alle informatie die tijdens de arbitrage wordt verstrekt, alsmede de beslissingen en arbitrages die naar aanleiding van de procedure worden meegedeeld, vallen onder de geheimhoudingsplicht. Informatie die onder de geheimhoudingsplicht valt, mag niet zonder schriftelijke toestemming van alle partijen aan derden worden bekendgemaakt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het vonnis of anderszins wettelijk verplicht is.

 

INTEGRITEITSBELEID (GDPR)

Als klant van het bedrijf worden uw gegevens verwerkt voor zover dat nodig is voor het beheer van de klantrelatie en om het bedrijf in staat te stellen haar verplichtingen ten opzichte van u na te komen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om het bedrijf in staat te stellen u als klant gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen. De verwerking is gebaseerd op de overeenkomst of de klantrelatie die ontstaat, bijvoorbeeld een bestelling van de klant bij het bedrijf. Marketing wordt u als klant toegestuurd op basis van ofwel een expliciete toestemming ofwel een door het bedrijf uitgevoerde belangenafweging.

Wij ontvangen informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u een product bij ons koopt, een e-mail stuurt of op een andere manier contact met ons opneemt. We verzamelen ook contactgegevens via ons online tekenprogramma of als u lid wordt van de BOB Club. Alle verwerkingen op basis van de toestemming van de klant kunnen op elk moment en zonder uitleg door de klant worden geannuleerd door contact op te nemen met ons (remove@bobsystem.se).

De informatie kan in overeenstemming met de wet worden bekendgemaakt aan de autoriteiten, aan alle zakelijke partners die ondersteunende diensten verlenen aan het bedrijf, zoals IT-diensten, op de wijze en in de mate die nodig is voor het bedrijf om aan zijn verplichtingen tegenover u als klant te voldoen en voor marketingdoeleinden.

Het bedrijf streeft ernaar om geen gegevens door te geven aan een land of bedrijf dat buiten de EU/EER is gevestigd. Als er echter wel behoefte is aan een dergelijke overdracht, zal het bedrijf de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens van onze klanten zo goed mogelijk te beschermen.

De persoonlijke gegevens van de klant worden opgeslagen zolang de klantrelatie voortduurt en nadien de tijd die nodig of toegestaan is volgens de wetgeving en de praktijk op eender welk moment.

Wanneer het bedrijf uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, heeft u bepaalde rechten. U heeft het recht om:

  • een uittreksel te vragen van de persoonsgegevens die het bedrijf verwerkt en hoe deze worden verwerkt;
  • het verzoek in te dienen om te worden verwijderd. Dit kan echter alleen worden uitgevoerd op voorwaarde dat het bedrijf niet het recht heeft om de gegevens op een andere wettelijke basis te bewaren;
  • een verzoek in te dienen tot beperking van de behandeling in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in afwachting van een onderzoek naar de juistheid van de gegevens; en
  • wanneer de verordening inzake gegevensbescherming van toepassing wordt, moet u het recht op gegevensoverdracht uitoefenen.

Het bedrijf neemt passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van informatie om de risico’s te voorkomen en te beperken die gepaard gaan met het openbaar maken van persoonlijke informatie, zoals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, misbruik, wijziging en vernietiging. Alleen geautoriseerd personeel dat gebonden is aan de vertrouwelijkheid heeft toegang tot identificeerbare persoonlijke gegevens.

De websites van het bedrijf kunnen verschillende blogs, forums, wiki’s en andere sociale-mediatoepassingen of -diensten bevatten die u in staat stellen inhoud te delen met andere gebruikers (gezamenlijk “Sociale-mediatoepassingen”). Alle persoonlijke informatie of andere informatie die u bijdraagt in een Social Media-applicatie kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze Social Media-applicatie, waarover wij weinig of geen controle hebben. Daarom nemen wij geen verantwoordelijkheid voor het gebruik of misbruik van informatie die u in een Social Media-applicatie heeft bijgedragen.

 

OVER COOKIES & DATABELEID

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat in uw computer wordt opgeslagen. Het wordt gebruikt om u en uw keuzes op de website te onthouden. Cookies zijn een geweldige manier voor websites om belangrijke informatie en instellingen op te slaan. Bijvoorbeeld, wanneer u er voor het laatst was, wat u in een formulier hebt getypt zodat u niet hoeft te herschrijven, welke keuzes u hebt gemaakt enzoverder.

Cookies kunnen geen code bevatten en daarom hoeft u zich geen zorgen te maken over reclame, spyware, virussen en dergelijke. Cookies hebben geen significante invloed op uw systeem. Alleen de website die het tekstbestand heeft opgeslagen kan het lezen, dus niemand anders kan zien wat u bij ons heeft gedaan. De Zweedse wet vereist dat wij informeren over welke cookies worden gebruikt en wat het doel ervan is.

We gebruiken de volgende cookies:

  • Statistische cookie: Wordt gebruikt om verkeer en surfgedrag te meten, bijvoorbeeld of u onze site al eens eerder hebt bezocht en om inzicht te krijgen in het gebruik van onze site door individuele bezoekers.
  • Sessiecookie: Houdt bij of u bent ingelogd op onze site en om de inhoud van de site aan te passen op basis van uw eerder gemaakte keuzes.

In het kader van retargeting en bannerreclame maken we ook gebruik van diensten van derden, die cookies op onze site opslaan.

Als u niet wilt toestaan dat cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u deze optie uitschakelen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Dan worden er geen cookies op uw computer opgeslagen, maar kunt u ook bepaalde functies op onze en andere websites niet gebruiken. Sommige informatie over het gebruik van de BOB System website wordt naar Google gestuurd wanneer we gebruik maken van Google Analytics en Google Tag Manager. Wij gebruiken echter de anonieme versie hiervan, zodat er geen informatie over een individuele gebruiker aan Google wordt doorgegeven.

Persoonlijke informatie die op de website wordt verzameld, wordt behandeld met moderne informatietechnologie en kan onder andere worden gebruikt om klantrelaties, analyses en marketing uit te voeren.

Als u vragen heeft over de behandeling van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met het bedrijf / de vertegenwoordiger voor gegevensbescherming op info@bobsystem.be.